"

Exkluzívny test palív od AUTO BILDU: Ktorý benzín prepadol?

07. 10. 2013 10:00 - Aké kvalitné sú slovenské benzíny? Vyplatí sa vám tankovať prémiové palivá? Aký vplyv majú na motor auta jednotlivé parametre benzínov?
Šéfredaktor AUTO BILDU Ľuboš Kamenistý s testovacími vzorkami.
Autor: AUTO BILD
 
 
 

AUTO BILD kvalitu zisťoval v exkluzívnom prieskume v spolupráci s Výskumným ústavom pre ropu a uhľovodíkové plyny (VÚRUP). Jedno palivo podľa laboratórnych výsledkov normu nesplnilo.

Po teste kvality slovenských náft (februárové číslo 2013), v ktorom mali rezervy v splnení normy až 4 palivá, sme si v AUTO BILDE povedali, že leto je ten správny čas, aby sme podobný prehľad o stave pohonných hmôt na Slovensku poskytli aj majiteľom benzínových áut. Aká je teda skutočná kvalita benzínov, ktoré do nádrží tankujú naši motoristi?

V teste sme sa zamerali na takzvaný letný benzín, ktorý sa na čerpacích staniciach podľa predpisov musí predávať od 1. mája do 30. septembra. Od toho zimného sa odlišuje napríklad predpísaným nižším tlakom pár. Laicky povedané, toto palivo sa menej odparuje. Pri letných horúčavách sa tým znižuje riziko výbuchu alebo požiaru a opatrenie má dopad aj na ekológiu, pretože do ovzdušia uniká menej nežiaducich látok.


Čo sa hodnotilo

Do analýzy sme začlenili palivá piatich predajcov – Agip, Lukoil, OMV, Shell a Slovnaft . Popri základnom 95-oktánovom benzíne sme do rozboru zaradili aj prémiové 100-oktánové palivá týchto spoločností, aby sa v laboratóriu ukázalo, či sú naozaj také výnimočné a či sa motoristom za ne oplatí priplatiť. Týmto spôsobom sme získali desať pohonných hmôt. Odber každého druhu paliva realizoval špecialista z VÚRUP-u, ktorý vzorky odobral 30. mája na rôznych čerpacích staniciach v Bratislave. V rozbore letných benzínov sme vyhodnocovali päť hlavných parametrov – oktánové číslo, tlak pár, destilačnú krivku, obsah kyslíka a obsah kyslíkatých látok. V súčasnosti sa kvalita benzínu predávaného v sieti čerpacích staníc na území Slovenskej republiky posudzuje podľa normy STN EN 228:2013, ktorá je v platnosti od 1. júla 2013. Nakoľko nami sledované palivá boli odoberané pred týmto dátumom, tieto pohonné hmoty boli posudzované podľa predošlej normy STN EN 228:2009. „K významnejším rozdielom medzi v súčasnosti platnou normou a jej predchádzajúcim vydaním z roku 2009 patrí napríklad zavedenie požiadavky zameranej na obmedzenie používania metylcyklopentadienylmangán trikarbonylu (MMT),“ vysvetlil riaditeľ VÚRUP-u Milan Fillo. MMT je kovová prísada, ktorá sa smie používať v bezolovnatom benzíne, ale jej prítomnosť musí byť dnes nižšia ako 6 mg na liter. Od 1. januára 2014 bude dokonca obmedzená do 2 mg mangánu na liter. Už teraz je však známe, že tieto požiadavky sa budú revidovať po posúdení Európskou komisiou. Dá sa povedať, že rozdiely v oboch normách sú zamerané na ekológiu a priamo sa týkajú skôr rafinérií, ktoré palivá vyrábajú. Bežný spotrebiteľ si spomínané odlišnosti v pohonnej hmote nemá šancu všimnúť a nemajú na prevádzku jeho auta výrazný vplyv.

Vzorky odoberal špecialista výskumného ústavu VÚRUP do takýchto kovových boxov. Všetky palivá sme natankovali na čerpacích staniciach v  Bratislave.

Vzorky odoberal špecialista výskumného ústavu VÚRUP do takýchto kovových boxov. Všetky palivá sme natankovali na čerpacích staniciach v  Bratislave.

 

Vysoké oktány
Je to zrejme jediný parameter z náročných laboratórnych skúšok, ktorý pozná každý motorista. Oktánové číslo sa totiž udáva na stojanoch, takže presne viete, či tankujete 95-, 98- alebo 100-oktánový benzín. V európskych štátoch čerpacie stanice uvádzajú hodnoty oktánových čísiel, ktoré boli namerané takzvanou výskumnou metódou (napríklad v USA je to však inak – pozri infoblok na str. 100). „Oktánové číslo vyjadruje odolnosť automobilového benzínu proti detonačnému spaľovaniu. Čím je číslo vyššie, tým je palivo proti tomuto javu odolnejšie,“ objasnila vedúca odboru skúšobných laboratórií VÚRUP Martina Slezáčková. Detonačné spaľovanie, ktoré je motoristami nesprávne nazývané „klepanie ventilov“, nastáva v motore vtedy, ak je oktánové číslo nižšie, ako je oktánový nárok konkrétneho motora. Ventily v skutočnosti, samozrejme, neklepú, to, čo posádka auta počuje, sú zvuky detonačného spaľovania benzínu. Podstatné je, že ak má benzín nižšie oktánové číslo, na aké je nastavený motor automobilu od výrobcu, znižuje sa jeho výkon i životnosť, prichádza k zvýšeniu spotreby a aj obsahu toxických látok vo výfukových plynoch. Rozbor v laboratóriách VÚRUP-u ukázal, že toto vodičom, tankujúcim na Slovensku a na oficiálnych čerpačkách, nehrozí. Všetky palivá totiž splnili predpísanú normu a niektoré išli s výškou oktánového čísla výrazne nad ňu. Spomedzi 95-oktánových benzínov mala najvyššie oktánové číslo – až 96,4 – pohonná hmota SuperTech 95 z Agipu. V prémiových benzínoch mal najväčší náskok Natural 98 od Lukoilu, ktorý uvádza 98, ale v rozbore v skutočnosti dosiahol až 100,3 oktánu. Absolútne najvyššie oktánové číslo (101,0) ukázala laboratórna analýza paliva EVO benzín predajcu Slovnaft.

 

Problém s prchavosťou
Druhým laboratórnym testom bol tlak pár, ktorý charakterizuje prchavosť benzínu. Tento parameter najviac ovplyvňuje najmä množstvo najprchavejších zložiek benzínu, teda uhľovodíkov s nízkym bodom varu. Dosť však bolo chémie, čo to znamená pre bežného motoristu? Rozhodne je dobré vedieť, že na Slovensku sa predávajú v závislosti od ročného obdobia dva benzíny s odlišným zložením. Jeden – nazvime ho letný – musí mať prchavosť nižšiu (norma stanovuje tlak pár minimálne na 45 a maximálne 60 kPa), aby sa predišlo riziku výbuchu i kvôli tomu, aby sa v lete príliš rýchlo neodparoval a neznečisťoval tým ovzdušie. Zimný benzín má predpísanú minimálnu hranicu tlaku pár na 60 a maximálnu stanovenú až na 90 kPa. V zime totiž také mohutné odparovanie nehrozí. Navyše, ak by mal zimný benzín nízky tlak pár, niektoré motory, najmä staršieho dáta výroby, by v nízkych teplotách mali veľké problémy so štartovaním. Práve v skúške tlaku pár sa ukázalo, že jedno z hodnotených palív má rezervy, a tento test nesplnilo.

Išlo o prémiový benzín Natural 98 spoločnosti Lukoil. V laboratóriách VÚRUP-u namerali tejto pohonnej hmote tlak pár až 64,4 kPa, kým norma STN EN 228 stanovuje maximálny povolený tlak pár letného benzínu na 60 kPa. Každé meranie však pracuje s povolenými laboratórnymi odchýlkami, v tomto prípade hovoríme o 1,3 kPa. Znamená to, že ak by benzín Lukoilu vykázal v analýze tlak pár 61,3 kPa, bol by napriek prekročeniu normy vyhlásený za vyhovujúcu pohonnú hmotu. Keďže aj táto hodnota bola výrazne prekročená, benzín nemožno označiť za vyhovujúci a oficiálny orgán Slovenská inšpekcia životného prostredia by mohol za jeho predaj udeliť sankciu.

„Pravdepodobne ide o zimnú kvalitu automobilového benzínu. V zimnom období by tento benzín skúškami prešiel aj z hľadiska hodnoty tlaku pár,“ povedala Martina Slezáčková z VÚRUP-u. Prémiové palivá slovenskí vodiči do áut tankujú podstatne menej ako tie bežné a je teda možné, ako naznačila odborníčka, že zo zásobníka čerpacej stanice Lukoil v Bratislave skrátka nebol vyčerpaný všetok zimný benzín. Aká bola reakcia firmy na nesplnenie normy? „Spoločnosť Lukoil uskutočňuje svoju činnosť na Slovensku od roku 1996 v súlade s platnými normami týkajúcimi sa kvality pohonných hmôt. Za celé obdobie prevádzky sme zo strany štátnych dohliadajúcich úradov nedostali žiadnu výhradu ku kvalite nami predávaných pohonných hmôt. Kvalite pohonných hmôt venujeme mimoriadnu pozornosť a obzvlášť pri prechodoch sezónnych kvalít produktu. Vzhľadom na to, že k odberu prišlo neštandardnou metódou a nebola nám poskytnutá referenčná vzorka na analýzu, nemôžeme sa k vášmu zisteniu vyjadriť,“ prezradil Petr Bednár, marketingový manažér Lukoil. Pripomíname, že odber paliva i jeho rozbor robili experti laboratória, ktoré za výsledky meraní ručí, a spoločnosti sme zaslali výstupný protokol s detailnými výsledkami analýzy. V redakcii magazínu AUTO BILD si myslíme, že firma Lukoil mohla vo svojom vyhlásení reagovať inak. Namiesto poukazovania na neštandardnú metódu napríklad sľúbiť, že sa pokúsi zistiť, prečo palivo, ktoré predáva, nesplnilo túto normou predpísanú požiadavku. Treba totiž povedať, že do podobnej situácie ako Lukoil sa môže pri nezávislom teste dostať v podstate každý výrobca či predajca palív. V rafinérii síce môžete namiešať veľmi kvalitnú pohonnú látku, ale potom ste veľmi závislí i od prepravcu či od fungovania konkrétnej čerpacej stanice. Dôležitý je totiž každý detail, napríklad aj to, ako poctivo vypustí prepravca na termináli z cisterny všetko palivo a cisternu si dá načerpať, až keď je úplne čistá.

Po kliknutí na obrázok sa vám ukáže vo väčšom rozlíšení.

Tabuľka výsledkov overovania kvality slovenských palív.

 

Destilácia benzínov
Táto analýza je jednou zo základných. Ak ňou palivo prejde bez zaváhania, je vysoko pravdepodobné, že nebude mať výraznejšie problémy s kvalitou. Pri destilačnej skúške sa meria, v akom teplotnom rozmedzí (70, 100 a 150 °C) sa destilujú v benzíne prítomné uhľovodíky.

„Odchýlky od normovaných limitných hodnôt, teda ak by bola prchavosť benzínu dosť veľká, ale rovnako aj príliš nízka vzhľadom na okamžité teplotné podmienky, môžu mať negatívne vplyvy na jazdné vlastnosti,“ potvrdila vedúca odboru skúšobných laboratórií VÚRUP-u. Znamená to, že by sa mohli vyskytovať napríklad problémy so studeným štartom a po ňom by vám hrozil nepravidelný chod motora i zlá akcelerácia. Riziko by v prípade nevyhovujúcej destilačnej krivky spôsoboval aj horúci štart, najmä po krátkom zastavení pohonnej jednotky, ktorá predtým pracovala na plný výkon a bola zahriata. Pre motor je z hľadiska životnosti nepriaznivý tiež obsah ťažkých podielov destilujúcich nad 220 °C. Pri väčšom obsahu týchto podielov dochádza k riedeniu oleja a k rýchlejšiemu opotrebovaniu najmä piestnych krúžkov a valcových vložiek. S destilačnou skúškou nemal problém žiadny z benzínov, ktorý sme zaradili do testovania.

 

Mám dosť kyslíka?
Áno, na niečo podobné sa zaručene spýta každý zodpovedný potápač pred ponorom, kyslík je však podstatný aj pre benzín, presnejšie povedané jeho obsah. V tejto skúške magazínu AUTO BILD sa nič dramatické nestalo a všetky na Slovensku odobraté pohonné hmoty splnili predpísanú hranicu maximálne 2,7 percenta. Prečo je však obsah kyslíka považovaný za jedno z podstatných kritérií kvality benzínu? „Vyšší obsah kyslíka je v benzíne žiaduci kvôli zlepšeniu spaľovania, naopak, nežiaduci je preto, že znižuje jeho výhrevnosť,“ prezradila Martina Slezáčková z VÚRUP-u. Ak je teda v benzíne kyslíka viac, ako hovorí norma, potom síce logicky horí lepšie, problém však nastáva v motore. „Lambda sonda si myslí, že do valca ide priveľa kyslíka a nie je schopná vyhodnotiť, že sa tam dostal z benzínu. Preto urobí zásah, aby bolo kyslíka menej, a začne do valca dodávať nesprávne množstvo paliva, čím sa narušia podmienky stechiometrického, teda optimálneho spaľovania, čo môže mať za následok zníženie účinnosti katalyzátora výfukových plynov,“ vysvetlil Dušan Stacho, expert na konštrukcie a funkčnosť motorov z VÚRUP-u. Jetu aj ďalší aspekt – čím viac kyslíka, tým väčšie je riziko korózie. Pri dlhodobejšom používaní benzínu s vysokým obsahom kyslíkatých látok by sa mohlo stať, že palivové potrubie by začalo hrdzavieť. Preto napríklad vo Švédsku, kde sa spaľuje aj palivo s 85-percentným obsahom etanolu, majú autá palivové sústavy z nerezových alebo iných nekorodujúcich materiálov.

 

Ekológia na záver
Poslednou disciplínou našej analýzy slovenských benzínov bol obsah kyslíkatých látok. „V tejto skúške palivá s veľkou rezervou obstáli. Obsah metanolu a etanolu spĺňal požiadavky normy STN EN 228 pri všetkých sledovaných automobilových benzínoch,“ potvrdila vedúca odboru skúšobných laboratórií VÚRUP. Často sa pre tieto látky používa aj názov „kosolventy“, pretože zlepšujú rozpustnosť vody v benzíne. Kyslíkaté látky teda zabraňujú tomu, aby sa voda z benzínu vylučovala. Tieto alkoholy a étery, vzhľadom na to, že obsahujú kyslík, zlepšujú spaľovanie benzínu. V dôsledku toho sa znižuje obsah oxidu uhoľnatého (CO), prípadne ďalších škodlivín vo výfukových plynoch. Aby bolo vysvetlenie čo najjednoduchšie, treba uviesť, že obsah kyslíkatých látok v benzíne má oveľa väčší vplyv na ekológiu, než na samotný chod motora.

Autor:  Ľuboš Kamenistý, Auto Bild

NAJČÍTANEJŠIE

 

ADAM GIRL

 

ANKETA

 

MACHO